Onderstreepte titels kunnen worden gedownload door erop te klikken.

Click on underlined titles to download.

Articles


Crime and criminals

(2018). De vreemde ontvoering van Roel van Duijn [The strange abduction of Roel van Duijn].

(2017). Profilering in de opsporing [Profiling in criminal investigations].  In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 217-247). Den Haag: Boom juridisch.

(2010). Psychologische en geografische profielen [Psychological and geographical profiles].

(2008). The road to the robbery: Travel patterns in commercial robberies.

(2007). Fine-tuning geographical profiling.

(2002). Geografische daderprofilering [Geographical offender profiling].

(2001). Liberalisering van overvallen: Effect van avondopenstelling van winkels op het aantal overvallen [Freeing robberies: The effect of shops being open at night on the number of robberies].

(2001). Kroniek rechtspsychologie in 2001: Na het zedendelict [Chronicle law and psychology in 2001: After the sexual crime].

(2001). Domicilies van de delinquent duiden: Geografische daderprofilering in de praktijk [Interpreting the adobe of the perpetrator: Geografic profiling in practise].

(2001). Psychologische benadering [Psychological approach for explaining crime].

(2000). Cirkels van delicten: Over pleegplaatsen van misdrijven en de woonplaats van de daders [Circles of offences: On the places of crimes and the house of the perpetrators].

(2000). Integraal veiligheidsbeleid, de media en criminaliteit [Integrated security policy, the media and criminality].

(2000). Armed robberies and unemployment.

(1999). The time to rob: Variations in time of number of commercial robberies.

(1999). Wetmatigheden in overvalgedrag [Regularities in behaviour of robbers].

(1999). Kroniek rechtspsychologie: Huidig en toekomstig gedrag van criminelen [Cronicle law and psychology: Present and future behaviour of criminals].

(1999). De tijd en ruimte voor overvallen: Waar en wanneer slaat de overvaller toe? [The time and space for robberies: Where and when does the robber hit?].

(1999). Psychologische benaderingen ter verklaring van criminaliteit [Psychological approach for explaining crime].

(1998). The road to the robbery: Travel pattern in commercial robberies.

(1998). Kroniek: Rechtspsychologie over leven en gedrag van criminelen [Cronicle: Legal psychology on the life and behaviour of criminals].

(1998). Het leven van een crimineel gaat niet over rozen: Het voorkomen van georganiseerde misdaad [The life of the criminal has many problems: Preventing organized crime].

(1997). Desisting distance decay: On the aggregation of individual crime trips.

(1997). An empirical approach to offender profiling.

(1996). Quantitative criminology in The Netherlands.

(1995). Opsporing en bewijs van drugshandel en seksueel misbruik [Investigation and evidence of drugstrade and sexual abuse].

(1995). Boeven zijn brekebenen: De relatie tussen criminaliteit en ongevallen [Criminals break legs: The relation between criminality and accidents].


Decision making

E. Maegherman, K. Ask, R. Horselenberg & P.J. van Koppen (2021) Law and order effects: On cognitive dissonance and belief perseverance. Psychiatry, Psychology and Law, online advanced publication.

A.R. Mackor, H. Jellema & P.J. van Koppen (2021) ExplanationLaw and mind: A survey of law and the cognitive sciences (pp. 431-469). Cambridge: Cambridge University Press.

(2020). Test of the analysis of competing hypotheses in legal decision-making.

(2017). Invloeden op de rechterlijke beslissing [Influences on legal decisions]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 853-866). Den Haag: Boom Juridisch.

(2010). Beslissende rechters [Deciding judges].

(2004). Compensatoir straffen: Over de relatie tussen bewijs, overtuiging en straf [Compensatory punishment: On the relation between evidence, judgement and punishment].

(2004). Rechterlijke denkpatronen als valkuilen: Over zes grote zaken en derzelver bewijs [Judicial thinking patterns as traps: On six large cases and their evidence].

(2002). Beslissende rechters [Deciding judges].

(2002). De schuld krijgen [Getting blamed].

(2002). Straffen [Punishing].

(1997). De rechter tussen partijen [The judge inbetween parties]. In: Miscellanea: Jurisconsulto vero dedicata (festschrift J.M. van Dunné) (pp. 217-228). Deventer: Kluwer.

(1997). Straffen [Punishment]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 639-653). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Beslissende rechters [Deciding judges]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 552-560). Deventer: Gouda Quint.

(1996). Juridische besluitvorming [Legal decision-making].

(1995). Judges' decision-making.

(1992). The sentence, the punishment, and the prosecution.

(1991). Beslissende rechters: Algemene modellen en individuele verschillen [Deciding judges: General models and individual diffferences].

(1991). Juridische besluitvorming [Legal decision making].


Dubious convictions

(2018). Waarom er in België en Nederland geen rechterlijke dwalingen zijn [Why no miscarriages of justice exist in Belgium and The Netherlands].

(2017). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 883-916). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Vechtpartij na hockeygala: Wirwar van conflicterende getuigenverklaringen over een gebroken kaak [The fight after the hockey party: A hotchpotch of witness statements on a broken jaw].

(2013). De Spookneger van het Hof Leeuwarden [The black spook of the Leeuwarden Appelate Court].

(2010). Twee nova: Ina Post en de Deventer moordzaak [Two Supreme Court reviews: Ina Post and the Deventer Murder Case].

(2010). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice].

(2009). Herziening in strafzaken: Kanttekeningen bij het wetsontwerp [Revision in criminal cases: Remarks to the bill in parliament].

(2008). Blundering justice: The Schiedam Park Murder.

(2007). Miscarriages of justice in inquisitorial and accusatorial legal systems.

(2006). Anatomie van een dubieuze veroordeling: De Anjummer pensionmoorden [Anatomy of a dubious conviction: The Anjum Pension Murders].

(2006). Lering uit de Schiedammer Parkmoord [Learning from the Schiedam Park Murder].

(2006). De fluwelen handschoen van Posthumus: Over hetgeen ontbreekt in het rapport over de Schiedammer Parkmoord [The velvet glove of Posthumus: What is missing is his report in the Schiedam Park Murder].

(2003). Het Deventer Novum: Over een mes, een geursorteerproef en een novumconstructie door de Hoge Raad [The Deventer reversal: On a knife, a scent line-up and the reversalconstruction of the Supreme Court].

(2002). Rechterlijke dwalingen [Miscarriages of justice].

(1994). From police information to miscarriages of justice.

(1993). Gelukkig is Schuyt het met ons eens: Een reactie op de kritiek van C.J.M. Schuyt [We are happy Schuyt agrees with us: A reaction to Schuyt's critique].

(1992). Rechters zouden 'fatsoenlijker' moeten worden (n.a.v. 'Rechters zouden wat minder fatsoenlijk moeten worden' van T.M. Schalken) [Judges should become more 'decent' (A reaction to Schalken's 'Judges should become less decent')].


Evidence evaluation

A.R. Mackor, H. Jellema & P.J. van Koppen (in press). Explanation-based approaches to reasoning about evidence and proof in criminal trials. In: B. Brożek, J. Hage & N. Vincent (Eds.). Law and mind: A survey of law and the cognitive sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

(2020). A scenario-approach to the Simonshaven case.

(2019). Een kleine Netflix-gids voor de bewijsliefhebber [A concise Netflix guide for the evidence afficionado].

(2017). A relationship, a venerial disease and its aftermath.

(2017). Valse bekentenissen [False confessions]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 687-709). Den Haag: Boom Juridisch.

(2013). Spoiled judges and the fluidity of evidence in criminal cases.

(2010). A hybrid formal theory of arguments, stories and criminal evidence.

(2010). De waarde van bewijs [The value of evidence].

(2007). Paradoxes of proof and punishment: Psychological pitfalls in judicial decision making.

(2007). Bridging the gap between judges and the public? A multi-method study.

(2007). Misapplication of psychology in court.

(2002). De waarde van bewijs [The value of evidence].

(2001). De leeftijd van bewijs: Naschrift [The age of evidence: A reply].

(2001). De verjaringstermijn moet blijven [The statute of limitations must remain].

(2000). Het maatschappelijke oordeel van de rechter in concrete zaken [The social judgement of the judge in specific cases].

(1999). De waarheidsvinding door de enquêtecommissie [Truthfinding by the parliamentary committee on the Bijlmer disaster].

(1998). De zedenparadox: Over bewijsvoering in zedenzaken [The vice paradox: On evidence in sexual abuse cases].

(1997). De waarde van bewijs in strafzaken [The value of evidence in criminal cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 245-259). Deventer: Gouda Quint.

(1993). Hoe het openbaar ministerie zich bewijzen voorstelt: Kanttekeningen bij het rapport van de Werkgroep Hulsenbek [How the public prosecution considers evidence: Notes to the report of the Hulsenbek Committee].

N.J. Vidmar & P.J. van Koppen (1991). Gedragswetenschappelijk bewijs: Een overzicht [Social science evidence: A review].


Expert witnesses

(2017). Het rechtspsychologische deskundigenrapport [The legal psychologist's expert report].

(2017). Het deskundigenbewijs van de rechtspsycholoog [Expert evidence by the legal psychologist]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 439-459). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Ethische babbels over de zaak De Ruiter met verstrekkende consequenties [Ethical chatters on the De Ruiter Case with far-reaching consequences].

(2010). De psycholoog en het deskundigenbewijs [The psychologist and expert evidence].

(2008). O mau uso da psicologia em tribunal [On bad use of psychology in court].

(2008). Contra-expertise [Contra expertise].

(2006). Het broddelwerk van Bullens en zijn tuchtcommissie [The botch-job by Bullens and his disciplinary committee].

(2005). De hordes van contra-expertise in strafzaken [The hurdles of counter experts in criminal cases].

(2003). Psychological expert witnesses in Germany and the Netherlands.

(2003). Preventing bad psychological scientific evidence in The Netherlands and The United States.

(2002). Kroniek rechtspsychologie 2002: De geheugenoorlog en de academische vrijheid [Cronicle law and psychology 2002: The memory wars and academic freedom].

(2000). Kroniek rechtspsychologie: Deskundigenbewijs in strafzaken [Cronicle law and psychology: Expert evidence in criminal cases].

(2000). How psychologists should help courts.


Forms of evidence

(2019). True and false alibis among prisoners and their detection by police detectives.

(2018). Establishing origin: Analysing questions in asylum interviews.

(2018). Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big [Of roleplaying police officers and ignorant suspects who confess to Mr. Big].

(2018). Motives for filing a false allegation of rape.

(2017). Detecting the true nature of allegations of rape.

(2017). The prevalence of false allegations of rape in the United States from 2006-2010.

(2017). The illusion of the perfect alibi: Establishing the base rate of non-offenders' alibis.

(2017). Filing false vice reports: Distinguishing true from false allegations of rape.

(2016). A lie and a mistress: On increasing the believability of your alibi.

(2010). Alibi's [Alibis].

(1997). Portraying perpetrators: The validity of offender descriptions by witnesses.


Interviewing

(2020). Articulating guilt? The influence of guilt presumption on interviewer question phrasing and word abstraction.

(2020) Effects of cooperation on information disclosure in mock-witness interviews.

(2019). Interview expectancies: Awareness of potential biases influences behaviour in interviewees.

(2019). Where bias begins: A snapshot of police officers' beliefs about the investigative interview with suspects. Journal of Police and Criminal Psychology, 34, 373-380.

(2018). Writing alone or together: Police officers' collaborative reports of an incident.

(2017). When discussion between eyewitnesses helps memory.

(2017). Kinderen als getuigen [Interviewing children]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 591-615). Den Haag: Boom Juridisch.

(2017). Verhoren op audio en op video [Interrogations on tape]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 635-641). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Interviewing asylum seekers: A vignette study on the questions asked to assess credibility of claims about origin and persecution.

(2016). Acknowledge, repeat, rephrase, elaborate: Witnesses can help each other remember more.

(2014). The inconsistent suspect: A systematic review of different types of consistency in truth tellers and liars.

(2012). Deception detection in police interrogations: Closing in on the context of criminal investigations.

(2010). Het kind als slachtoffer van een zedendelict: Bewijsperikelen [The child as victim of vice cases: Evidence problems].

(2009). Waarom ik jou wil laten bekennen: Over valse bekenners en hun ondervragers [Why I want you to confess: On false confessors and their interrogators].

(2009). Finding false confessions.

(2006). Daderkennis, politiekennis en sturend verhoren [Suspect knowledge, police knowledge and steering interrogations].  

(2006). Detecteren van sturend verhoren [Detecting steering suspect interrogations].

(2003). Kroniek Rechtspsychologie 2003: Het verhoren van verdachten [Cronicle law and psychology 2003: Interrogations of suspects].

(2002). Het verhoren van kinderen in zedenzaken [Interrogating children in vice cases].

(2002). Getuigen helpen herinneren [Helping witnesses to recall].

(1998). Bekennen als bewijs: Bedenkingen bij het verhoor van de verdachte [Objections to confessions as proof: The interrogations of suspects in investigations].

(1997). Getuigen helpen herinneren [Helping witnesses to remember]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 305-313). Deventer: Gouda Quint.

(1993). De non-communicatie van advocaat en getuige ter terechtzitting [The non-communication of attorney and witness at trial].


Judiciary

(2009). Een niet erg wakkere raadsheer [A justice, not very awake].

(2008). De touwtjes van de Hoge Raad en het volksgericht [The Supreme Court's ropes and a liberation party].

(1991). Introducing docket control at the Dutch Supreme Court. Recht der Werkelijkheid, 12 (1), 7-26.

(1990). The Dutch Supreme Court and parliament: Political decisionmaking versus non-political appointments.

(1990). Voorspellingen over het verlofstelsel [Predictions on a system of leave to appeal].

(1990). Cassatieadvocaten en de selectiekamer: Effecten van de invoering van een verlofstelsel bij de Hoge Raad [Attorneys to the Supreme Court and the selection division: Effects of the introduction of a system of leave to appeal at the Supreme Court].

(1986). De rechter deed uitspraak op grond van ... [The judge's decision was based on ...].


Legal politics

(2003). The John Wayne and Judge Dee versions of justice.

(2003). Adversarial or Inquisitorial: Comparing systems.

(2002). The Netherlands.

(2002). The story of criminal proceedings: From fact finder to police decision-making.

(1995). The Netherlands: Towards a form of judicial review.

(1994). Judicialization of politics in The Netherlands: Towards a form of judicial review.

(1992). Judicial policymaking in The Netherlands: The case by case method.


Legal psychology

(2017). Over de rechtspsychologie [On legal psychology]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 25-33). Den Haag: Boom Juridisch.

(2013). Psychology and law: The past, present, and future of the discipline.

(2010). Over de rechtspsychologie [On legal psychology].

(2009). Voorwoord [Foreword]. (Over misbruik gesproken).

(2005). Kroniek: Het experiment in de rechtspsychologie [Cronicle: The experiment in psychology of law].

(2002). Over de rechtspsychologie [On law and psychology].

(2000). Introduction (to Rationality, information and progress in law and psychology (liber amicorum Hans F.M. Crombag)).


Methods in legal psychology

(2018). Beter geen test dan een verdachte deskundige [Better not to use a bad psychological test than have a suspect court expert].

(2017). Verdachten testen: Testgebruik in de forensische psychologie [Testing suspects: The use of tests by forensic psychologists].

(2017). Rechtvaardigheid [Justice]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 809-820). Den Haag: Boom Juridisch.

(2017). Klassieke experimenten in de rechtspsychologie [Classical experiments in legal psychology]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 35-48). Den Haag: Boom Juridisch.

(2017). Schuld toedelen en boete doen [Distributing guilt and serve penance]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 821-836). Den Haag: Boom Juridisch.

(2010). Rechtvaardigheid [Justice].

(2010). Krijgen wat je verdient [To get what one deserves].

(2008). De beschaving van risicostrafrecht: Tussen goede opsporing en prima gevaarspredictie [A civilized risk oriented criminal law: Between good police investigations and fine prediction of future dangerousness].

(2007). Psychologen voor Justitie: Over gedragswetenschappelijke hulp aan de politie of de rechter [Psychologists for justice: On help by behavioural sientists to the police and the court].

(2004). Weg van de toerekeningsvatbaarheid: Over rapportages over de verdachtes [Away from the insanity defense: On psychiatric and psychological reports on the suspect].

(2002). Methoden van de rechtspsychologie [Methods in law and psychology]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H. Merckelbach & H.F.M. Crombag (Eds.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht (pp. 1005-1030). Deventer: Kluwer.

(2002). Rechtvaardigheid [Justice].

(2000). Psychologists in the Dutch legal domain.

(1997). Het hart van de rechtspsychologie [The heart of legal psychology]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 1-5). Deventer: Gouda Quint.

(1997). De schuld krijgen [Being blamed]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 25-43). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Rechtvaardigheid [Justice]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 507-518). Deventer: Gouda Quint.

(1996). Kroniek: Rechtspsychologie tussen theorie en praktijk [Cronicle: Legal psychology between theory and practise].

(1991). Praktische bezwaren: Psychologie voor juristen [Practical objections: Psychology for lawyers].

(1991). Rechtvaardigheid: Kwestie van inhoud of vorm? [Justice: Question of form or content?].

(1988). Legal psychology or law and psychology.

(1978). Energiebesparing: een meer dan technisch probleem [Energy saving: A more than technical problem].


Perception and memory

(2020) The acculturation effect and eyewitness memory reports among sub-Saharan African migrants.

(2020). Eyewitness metamemory predicts identification performance in biased and unbiased lineups.

(2020). Cross-cultural differences in eyewitness memory reports.

(2020). Using metamemory measures and memory tests to estimate eyewitness free recall performance.

(2019). Remembering with a friend or a stranger: Comparing acquainted and unacquainted pairs in collaborative eyewitness interviews.

(2019). Development and validation of the Eyewitness Metamemory Scale (EMS).

G. de Bruïne, A. Vredeveldt & P.J. van Koppen (2018). Cross-cultural differences in object recognition: Comparing asylum seekers from sub-Sahara Africa and a matched Western European control group. Applied Cognitive Psychology, 32 463-473.

(2017). The provenance of émigrés: The validity of measuring knowledge of places. Psychology, Crime and Law, 23, 553-574.

(2017). Observing offenders: Incident reports by surveillance detectives, uniformed police, and civilians. Legal and Criminological Psychology, 22, 150-163.

(2016). The thin blue line-up: Comparing eyewitness performance by police and civilians. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 5, 252-256.

(2011). Crashing memories and the problem of 'source monitoring'. Applied Cognitive Psychology, 25, S4-S15 (25th Anniversary issue, from the archives with commentary. Original publication 1996).

(2009). Eyewitness memory of a supermarket robbery: Accuracy and confidence after 3 months. Law and Human Behavior, 33, 506-514.

(2007). De goede getuige die af en toe faalt [The good witness who fails now and then]. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 407-417.

(2005). Weet er niets meer van, edelachtbare: Over daderamnesie [I can't remember anything, your honour: On offender amnesia]. Delikt en Delinkwent, 35, 11-30.

(2004). Ik zeg niks, ik heb het niet gedaan en ik kan mij niets herinneren: Lastige verdachten, strategieën en tegenstrategieën (Kroniek Rechtspsychologie 2004). [I say nothing, I didn't do it and I can't remember' Difficult suspects, strategies and counter strategies (Cronicle Law and Psychology 2004)]. Tijdschrift voor Criminologie, 46, 399-405.

(2004). Ontdekken en herontdekken van het verleden [Discovery and rediscovery of the past]. Voorwoord bij Kitty Hendriks, Vaag verleden: Hoe ik ging geloven in fictieve herinneringen. Amsterdam: L.J. Veen.

(1999). Characteristics of recovered memories: A Dutch replication of Gudjonsson's (1997) British survey. Applied Cognitive Psychology, 13, 485-489.

(1998). Verdringen in het algemeen en in casu [Repression in general and in this case]. Nederlands Juristenblad, 73, 1247-1249.

(1998). De waarheid in therapie en in rechte: Pseudoherinneringen aan seksueel misbruik [The truth in therapie and in law: On pseudomemories of sexual abuse]. Nederlands Juristenblad, 73, 899-904.

(1996). Crashing memories and the problem of 'source monitoring'. Applied Cognitive Psychology, 10, 95-104.

(1994). Verdringen als sociaal verschijnsel [Repression as a social phenomenon]. De Psycholoog, 29, 409-415.


Police methods

(dans la presse). L'analyse de la communication non verbale: Les dangers de la pseudoscience en contextes de sécurité et de justice [The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts]. Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique.

(2020). The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts. Anuario de Psicología Jurídica, 30, 1-12.

(2019). Detecting guilt-presumption in a police-suspect interview: An evaluation of the questions in a murder case.

(2018). Van toneelspelende politiemensen en onwetende verdachten die bekennen tegen Mr. Big [Of play-acting police officers and ignorant suspect who confess to Mr. Big].

(2017). Identificatie [Identification]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie. Den Haag: Boom Juridisch.

(2017). Getuigen helpen herkennen: Signalementen, compo's en vermommingen [Helping witnesses: Offender descriptions, composites and disguishes]. In P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg & M. Jelicic (Eds.), Routes van het recht: Over de rechtspsychologie (pp. 335-352). Den Haag: Boom Juridisch.

(2016). Nederlandse politieverhoren in de praktijk [Dutch police interrogations in practice].

(2013). Inleiding bij HR 21 oktober 1997, NJ 1998, 133, m.nt. 't H (Videoverhoren) [Introduction to Supreme Court 21st October 1997, NJ 1998, 133, with note 't H (Video interrogations)].

(2011). Een opname van het verhoor is de verbalisants beste vriend [A tape of the interrogation is the policeman's best friend].

(2011). De toekomst na een verhoor in de kindvriendelijke studio: Een oproep voor onderzoek [The future after an interrogation of a child: A call for research].

(2010). De opkomst en ondergang van de geursorteerproef: Over honden, bewijs en herziening [The rise and fall of the scent identification line-up: On dogs, evidence and case reviews].

(2010). Signalementen [Offender descriptions].

(2010). Herkennen van gezichten [Identifying faces].

(2010). Het opsporingsonderzoek [The police investigation].

(2009). De macht van de politie over verdachten en getuigen [The power of the police over suspects and witnesses].

(2008). Lie detectors and the law: The use of the polygraph in Europe.

(2006). De simpele logica van getuigenconfrontaties [The simple logic of witness identifications].

(2005). Honden, getuigen en machines: Over alternatieve verklaringen voor identificatie en liegen [Dogs, witnesses and machines: On alternative explanations for identification and lying].

(2004). Als papa de verdachte is: Het verschoningsrecht van kinderen in zedenzaken [If daddy is the suspect: On the right of children not to give a witness statement in vice cases].

(2004). Meten van recherchewerk [Measuring detective work].

(2004). De moord op Oscar Olthof: Een fictieve zaak vol echte elementen in boek Rechercheportret [The Oscar Olthof murder: A fictious case full of real elements].

(2002). Van Othello tot Pinokkio: Over leugendetectie en haar achterliggende ratio [From Othello to Pinokkio: On lie detection and its ratio].

(2002). Identificatie door honden [Identification by dogs].

(2002). Het opsporingsonderzoek [The police investigation].

(2002). Herkennen van gezichten [Recognizing faces].  

(2002). Signalementen [Offender descriptions].

(2002). Gedragskundige daderprofilering [Offender profiling].

(2000). Oren, lippen en vingers: De waarde van oud en nieuw identificatiebewijs [Ears, lips, and fingers: The value of old and new evidence of identification].

(1999). Claims of early sexual abuse: Guidelines for investigating cases with allegedly recovered memories.

(1999). De confrontatie in de praktijk [The confrontation in practise].

(1998). The Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS): Further data on its reliability, validity, and metacognition correlates.

(1997). De Nederlandse versie van de Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostisch gereedschap [The Dutch version of the Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS-NL): Psychodiagnostic tool].

(1997). Kroniek: Rechtspsychologie over geuren en gezichten [Cronicle: Legal psychology on scents and faces].

(1997). Herkennen door getuigen [Recognition by witnesses]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 381-405). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Herkennen door honden [Recognition by dogs]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 406-425). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Signalementen [Offender descriptions]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 294-304). Deventer: Gouda Quint.

(1996). Financieel rechercheren in de opsporing [Financial investigations in fighting crime].

(1995). Sniffing experts: Theory and practise of scent line-ups.

(1995). Amerikaans tappen: Het nut van afluisteren [American interceptions: The use of bugging].

(1994). Meningen over afluisteren [Opinions on tapping]. Modus: Tijdschrift voor Recherche en Forensische Wetenschappen, 3 (3), 4-10.

(1994). Het weerloze landje aan de zee [The defenseless country near the sea]. Idee: Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66, 15 (3), 24.

(1993). Wandelen in strafvorderlijk niemandsland [Walking in no-mans land of criminal procedure].

(1993). De natte neus: Procedurele opmerkingen bij de geursorteerproef [The wet nose: Procedural remarks to the scent line-up].

(1992). De schuldige kennistechniek is geen panacee [The guilty knowledge technique is not a panacee].

(1991). Alleen detectives hebben een happy end [Only detective novels have a happy end].


Public evaluation (and the jury)

(2009). Jury trials: Oposed.

(2008) De beschaving van het risicostrafrecht: Tussen goede opsporing en prima gevaarspredictie. Proces, 2008, 36-46.

(2007). Newspaper juries: A field experiment concerning effect of information on attitudes toward the criminal justice system.

(2006). Op de stoel van de rechter: Oordeelt het publiek net zo als de strafrechter? [On the judge's chair: Does the general public sentence the same as the judge in criminal cases?].

(2002). Public reasons for abolition and retention of the death penalty.

(2002). Nederland veiliger: Door Bin Laden durven we weer de straat op [The Netherlands safer: Because of Bin Laden we dare to go on the street again].

(2002). De jury [The jury].

(1997). Vrees voor criminaliteit als ingebeelde ziekte [Fear of crime as an imaginary disease].

(1997). De doodstraf [The death penalty].

(1997). Juryrechtspraak [Jury's]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 578-608). Deventer: Gouda Quint.

(1992). Judicial policymaking in The Netherlands: The case by case method.

(1991). De democratie van de jury: Theorie en praktijk in de Verenigde Staten [The democracy of the jury: Theory and practice in the United States].


Technical forensics

The forensic confirmation bias: A comparison between experts and novices.

(2019). Rapporteren over activiteiten op de plaats delict: Over de keuze tussen daders [Reporting about activities on the crime scene: Choosing between offenders].

(2018). Solving the puzzle: The effects of contextual information and feedback on the interpretation of a crime scene.

(2017). From emergency call to crime scene: Information transference in the criminal investigation.

(2017). De tengelhamer en het schedeldak: Over rapportages door het Nederlands Forensisch Instituut [The slater hammer and the skull: On reports by the Dutch Forensic Institute].

(2017). Hoe onlogisch werken toch logisch kan worden gevonden [How illogical reporting can be considered logical].

(2016). Forensic expectations: Investigating a crime scene with prior information.

(2006). Het geheim van het NFI [The secret of the Dutch Forensic Institute NFI].

(2006). De mythe van het DNA-bewijs [The myth of DNA-evidence].

(2003). Het virtuele monopolie en de details [The virtual monopoly and the details].

(2003). Hoge verwachtingen: Over het corrumperend effect van verwachtingen op forensische expertise [High expectations: On the corrupting effect of expectations in forensic expertise].


Civil law

(2002). De waarde van civiele vonnissen [The value of verdicts in civil cases].

(2002). Schikken of niet [Settle or sue].

(1997). De waarde van civiele vonnissen [The use of verdicts in civil cases]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 611-621). Deventer: Gouda Quint.

(1997). Schikken of niet [Settle or not]. In: P.J. van Koppen, D.J. Hessing & H.F.M. Crombag (Eds.), Het hart van de zaak: Psychologie van het recht (pp. 44-62). Deventer: Gouda Quint.

(1993). Civiele partijen in onderhandeling [Civil parties in negotiations]. (1992). Hoe de verliezer wint: Executie van civiele vonnissen [How loosers win: Execution of verdicts in civil disputes].

(1991). Defendants and one-shotters win after all: Compliance with court decisions in civil cases.

(1991). Procederen of niet? [Sue or not?].

(1990). Risktaking in civil law negotiations.

(1989). Justice and power in civil law negotiations.

(1985). Dimensies van privaatrechtelijke geschillen [Dimensions of civil disputes].

(1985). De ontwikkeling van privaatrechtelijke geschillen: Onderhandelen in de schaduw van de rechterlijke beslissing [The development of civil disputes: Negotiations in the shadow of the judicial decision]. Nieuwsbrief voor Nederlandstalige Rechtssociologen, Rechtsantropologen en Rechtspsychologen (NNR), 6, 249-257.

(1984). Individual differences in judicial behavior: Personal characteristics and private law decision making.

(1982). Invloed van persoonskenmerken in civiele rechtsvinding [Influences of personality characteristics on judicial decision making].